Chcem súťažiť

s mojou fantastickou poviedkou

doc, docx alebo rtf

poviedku pošlite e-mailom na cenafantazie@fantazia.sk

počkajte na reakciu

či poviedka spĺňa podmienky a či ju môžete poslať poštou

pošlite poštou

poviedku vytlačte a pošlite spolu s podpísanou prihláškou

do 15. júna

musíme mať poviedku v elektronickej aj tlačenej verzii

Ako sa prihlásiť do MCF?

Najprv, samozrejme, napíšte poviedku spĺňajúcu propozície. Ak ste hotoví a stihli ste to do 15.6., pokračujte:

Pozor! Dátum 15.6. je dôležitý – dovtedy musíme mať poviedku v e-verzii u nás a zároveň obálka s vytlačenou poviedkou musí mať pečiatku pošty najneskôr s týmto dátumom…

 1. Poviedku vo formáte doc, docx alebo rtf (nie pdf) pošlite e-mailom na adresu cenafantazie@fantazia.sk, do tela správy uveďte svoje meno a názov poviedky.
 2. Počkajte na reakciu administrátora súťaže – v priebehu jedného dňa sa vám určite ozve a napíše, či poviedka spĺňa technické podmienky a či ju môžete posielať poštou (aby ste zbytočne nemuseli  prerábať a posielať dvakrát). Ak potvrdí, pokračujte na bod 3…
 3. Stiahnite si prihlášku a vytlačte si ju (môže byť čiernobielo).
 4. Vyplňte prihlášku rukou a podpíšte sa. V prihláške zakrúžkujte žáner poviedky (žánrové poroty dostávajú iba poviedky svojho žánru, zakrúžkovaním žánra sa prihlasujete aj do pridruženej / žánrovej súťaže. Nesprávnym zaradením sa môžete pripraviť o umiestnenie v žánrovej súťaži). Ako meno používajte svoje pravé meno (z občianskeho preukazu), v prípade, že píšete pod pseudonymom, ten uveďte do zátvorky. Ak nemáte 18 rokov, v spodnej časti napíšte aj meno rodiča / zákonného zástupcu a nechajte ho tiež podpísať sa.
 5. Poviedku vytlačte na kancelársky papier – v jednej kópii a nie obojstranne – papiere vytlačenej verzie môžu byť zopnuté kancelárskym spínacím strojčekom, ale nepoužívajte žiadny druh väzby.
 6. Do veľkej obálky vložte poviedku a priložte vyplnenú a podpísanú prihlášku.
 7. Obálku pošlite na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 19, 927 01 Šaľa.
 8. Administrátor vám po prijatí obálky e-mailom oznámi, že prišla a poviedku zaregistruje do súťaže. Po zaregistrovaní sa jej názov objaví v zozname prijatých poviedok.
 9. Nezverejňujte na žiadnych fórach a v žiadnych komentároch ani na sociálnych sieťach, že ste autorom konkrétnej poviedky, lebo v takom prípade by mohla byť zo súťaže vyradená (mená autorov poviedok budú do septembra poznať iba organizátori súťaže).

Ak vám niečo nie je jasné, nebojte sa nás kontaktovať na mailovej adrese cenafantazie@fantazia.sk

Propozície

Akú poviedku môžem poslať?

 • posielajte iba doteraz nezverejnené poviedky (zverejnením sa myslí nielen na papieri, ale aj elektronicky)
 • text musí byť v slovenskom jazyku
 • v ktoromkoľvek žánri fantastiky (sci-fi, fantasy, horor)
 • maximálny rozsah 45 000 znakov vrátane medzier (minimálny rozsah nie je daný)
 • neúčastniacu sa iných súťaží (Pozor! Ani v minulosti… Ide o dodržanie anonymity, to je dôvod tohto pravidla.)

Koľko poviedok môžem poslať?

 • od jedného autora prijímame maximálne jednu poviedku
 • autor môže naraz súťažiť v slovenskej aj anglickej cene (a môže do oboch súťaží poslať rovnakú poviedku ak splní predošlé kritériá)

Čo má byť v zaslanej obálke?

 • poviedka vytlačená na kancelárskom papieri (odporúčame veľkosť písma aspoň 12 a riadkovanie aspoň 1,5) – jedna kópia
 • na vytlačenej verzii nemôže byť uvedené meno autora
 • na vytlačenej verzii musí byť uvedený názov poviedky
 • papiere vytlačenej verzie môžu byť zopnuté kancelárskym spínacím strojčekom, ale nepoužívajte žiadny druh väzby
 • do veľkej obálky priložte samostatne vytlačenú a vyplnenú prihlášku

Kam mám zásielku poslať?

 • obálku posielajte na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 19, 927 01 Šaľa

Je potrebná aj elektronická verzia poviedky?

 • elektronická verzia poviedky je podmienkou prijatia do súťaže
 • e-verziu zašlite e-mailom na adresu cenafantazie@fantazia.sk.
 • meno autora je treba uviesť v tele e-mailu, nie v elektronickej verzii poviedky

Čo môžem vyhrať?

 • finálové poviedky budú finančne odmenené sumou 300 €, 200 €, 100 € a 2x 50 €
 • víťaz získava sochu Ceny Fantázie
 • najlepšia sci-fi poviedka získa ceny od spoločnosti ESET
 • najlepšia hororová poviedka získa cenu od vydavateľstva Artis omnis
 • najlepšia fantasy poviedka získava cenu od OZ Fantázia
 • víťazná poviedka v prvom kole získa vecnú cenu (cena poroty)
 • špeciálne ocenenie Bibliotéky od spoločnosti Incheba, a.s.
 • 5 finálových textov bude zverejnených na webe, kde sa uskutoční druhé kolo hlasovania
 • Aspoň 10 poviedok bude uverejnených v zborníku v knižnej podobe, aj ako e-book. Ich autori dostávajú autorský výtlačok knihy.

Termíny

 • uzávierka prijímania textov: 31. 5. (rozhodujúci je dátum pečiatky na obálke a dodanie elektronickej verzie)
 • vyhlásenie výsledkov prvého kola: september
 • hlasovanie o konečnom víťazovi: október
 • vyhlásenie výsledkov: v novembri, počas knižného veľtrhu Bibliotéka

Uzávierka prijímania textov: 31. 5.

Zaslaním poviedky do súťaže autor súhlasí so štatútom súťaže a udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela na stránke, kde sa uskutoční hlasovanie druhého kola, prípadne na stránke www.fantazia.sk alebo jej mobilnej aplikácii, uverejnením tlačou v knižnom zborníku alebo v e-bookoch vydavateľstva Fantázia media. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Vyhlasovateľ si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na tejto stránke a na Facebookovom profile súťaže.

Štatút súťaže

Vyhlasovateľ súťaže

Občianske združenie Fantázia
P. Pázmaňa 5
927 01 Šaľa

Organizačný výbor

Ivan Aľakša
Lucia Lackovičová

Charakteristika súťaže

Martinus Cena Fantázie je slovenská literárna súťaž zameraná na fantastické žánre (sci-fi, fantasy, horor). Do súťaže sa prijímajú texty spĺňajúce podmienky a odoslané spôsobom presne definovaným v propozíciách daného ročníka súťaže zverejnených na oficiálnej stránke súťaže.

Text zaslaný do súťaže môže do ukončenia prvého kola daného ročníka súťaže vyradiť administrátor, predseda poroty, prípadne trojpätinová väčšina poroty. O vyradení textu zo súťaže je autor včas informovaný.

Porota

Porota súťaže sa každý rok mení. Zvyčajne má 5 členov a jej predsedu menuje každý rok člen organizačného výboru. Porota hodnotí všetky prijaté texty v prvom kole súťaže, ktoré je anonymné (porotcovia nepoznajú mená autorov).

Hodnotenie

Hodnotenie v súťaži je dvojkolové:

V prvom kole každý porotca udeľuje súťažným textom daného ročníka body v rozmedzí 0-10 (najhoršia-najlepšia) podľa vlastného uváženia. Do druhého kola postupuje pätica textov s najväčším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o postupujúcom texte väčší počet vyšších hodnotení, prípadne konsenzus poroty koordinovanej predsedom poroty alebo administrátorom súťaže.

Druhé kolo – finále – je verejným hlasovaním čitateľov. Druhé kolo súťaže je neanonymné (autori textov sú zverejnení). Finálové poviedky sú zverejnené mediálnym partnerom súťaže. Mediálny partner zabezpečuje čitateľské hlasovanie, v ktorom môže každý neanonymný čitateľ prideliť jednej z poviedok svoj hlas. Druhé kolo, teda hlasovanie čitateľov u mediálneho partnera súťaže, trvá aspoň dva týždne na jeseň daného kalendárneho roku.

Vyhlásenie výsledkov

Vyhlasovanie výsledkov súťaže Martinus Cena Fantázie má dve fázy. Po uzavretí výsledkov prvého kola súťaže sú na jeseň v danom roku zverejnené finálové texty a mená ich autorov.

Konečné výsledky súťaže a vyhlásenie víťaza Martinus Ceny Fantázie a výhercov pridružených ocenení sa každý rok uskutočňuje v rámci Medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave v rámci sprievodného programu v sobotu popoludní. Organizátor môže miesto vyhlásenia zmeniť. Autor, finalista, ktorý sa nezúčastní vyhlásenia výsledkov súťaže a nezabezpečí za seba ani náhradu, stráca právo na vecné ceny a knižné publikácie.

Odmeny a ocenenia

Finančné odmeny získavajú všetci piati finalisti súťaže. Suma je odosielaná na číslo účtu uvedené v licenčnej zmluve, ktorú uzatvára autor s organizátorom súťaže. Všetci finalisti získavajú zároveň vecné ceny, ktoré sa menia v každom ročníku. Vecné ceny a knižné publikácie dostávajú iba autori prítomní na vyhlasovaní výsledkov súťaže (prípadne ich poverený zástupca, ktorý za autora na vyhlásenie príde).

Martinus Cena Fantázie a pridružené ocenenia

Martinus Cena Fantázie – Víťazom sa stáva autor textu, ktorý v druhom kole – hlasovaní čitateľov mediálneho partnera – získa najviac hlasov. Výherca získava sochu, prví traja autori získavajú finančnú odmenu, všetci piati finalisti získajú vecné ceny. Ceny a finančné výhry sú každý rok konkretizované v aktuálnom vyhlásení súťaže.

Žánrové ceny – Samostatne budú udelené ceny pre najlepšiu sci-fi, fantasy a hororovú poviedku. Žánrové ceny môžu niesť svoje vlastné pomenovanie podľa podmienok sponzora, ktorý cenu podporuje. Sponzori cien sú dohodnutí organizátormi súťaže. Pridružené ocenenia môžu mať svoju vlastnú porotu, určenú sponzorom daného ocenenia. Porotcovia v žánrových oceneniach hodnotia vybrané poviedky svojho žánru – tie im poskytuje administrátor súťaže.

Cena poroty – Vyhlásená je zároveň cena poroty aktuálneho ročníka. O držiteľovi rozhodne porota – buď na základe bodovania v prvom kole, alebo dohodou všetkých porotcov v danom ročníku.

Cena Bibliotéky – Udeľuje ju jednej z poviedok Incheba, a.s., organizátor knižného veľtrhu Bibliotéka. Cena Bibliotéky je vyberaná z kompletného zoznamu poviedok prijatých v súťaži a za výber zodpovedá sponzorom určený porotca.

Zverejnenie poviedok

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na:

 • vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela u mediálneho partnera
 • vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela v knižnom zborníku, ktorý vydá organizátor súťaže vo forme tlačenej knihy a e-knihy
 • vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela na internetovej stránke súťaže alebo na jej mobilnej aplikácii
 • vyhotovenie a verejný prenos audiovizuálneho diela, sprístupňovanie záznamu verejnosti
 • poskytnutie diela tretej strane na zverejnenie diela v rámci propagácie a PR
 • zverejnenie svojho mena, názvu diela a jeho bodového hodnotenia porotou v prvom kole súťaže v knižnom zborníku

Súhlas platí v období od zaslania poviedky do 31. 8. nasledujúceho kalendárneho roka a je možné ho vypovedať po vzájomnej dohode oboch strán. Autori budú v dostatočnom predstihu o možnostiach zverejnenia textu oslovení. V prípade, že so zverejnením bude vznikať právo na odmenu, táto odmena v plnej výške náleží autorovi diela.

Záverečné ustanovenie

Organizátori súťaže si ponechávajú právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie o tom budú aktuálne zverejňované na webe a súťaže a jej facebookovej stránke.

Start typing and press Enter to search